KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması FİDAN KAPLAMA  AĞAÇ MAMÜLLERİ TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİnin (Şirketimiz)

en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.İşlenen Kişisel Veriler

 1. Müşteri Tanım Bilgileri (Ad-Soyad, Cinsiyet, TCKN/VKN, Üyelik bilgileri, Parola, Doğum tarihi)
 2. İletişim Bilgileri (İletişim/Fatura adresi, Adres bilgisi, E-posta adresi, Telefon numarası)
 1. Hizmete Konu Bilgiler (Alışveriş detayları, Alışveriş geçmişi)Kişisel Veri İşleme AmaçlarıKişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

 1. a) Açık rızanızın bulunması.
 2. b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 3. b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
 4. sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 5. c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

ç) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
 2. meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimize yazılı/dijital başvurular, internet sitemizin kullanılması,

telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya ve sair sözlü, yazılı veya

elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veriler, idari ve resmi makamlara, taşıma şirketlerine, denetim/danışmanlık şirketlerine, şirket hissedarlarına, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, program ortağı kuruluşlara, tedarikçilere, finansal kurumlara, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya myfidan@myfidan.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.


Merkez Adres:

Harbiye, Ralli Apartmanı, Maçka Cd.

No:37, 34367 Şişli/İstanbul

Telefon:

0532 483 75 70

İnternet Sitesi:

www.myfidan.com

Eposta Adresi:

myfidan@myfidan.com